مرور برچسب

شهر فرجامهای مدرن

مقدمه ای بر تبیین اسطوره های بنیانگذار شهر مدرن: از برج بابل تا فرانکشتاین

مقدمه: شهر صنعتی جدید، همچون و همتراز با مفاهیمی چون «ملت» و «دولت مدرن» بیش و پیش از هر چیز حاصل و بر پایه انقلاب های فناورانه و سیاسی قرن نوزده بنا گذاشته شد و با فرایندهای هنری و ادبی به ویژه رومانتیسم از یک سو و فرایندهای خشونت بار…