مرور برچسب

شایعه پردازی

تقویت ساختارهای عقلانی، درباره معضل شایعه پردازی و شایعه پراکنی: گفتگو با ناصر فکوهی

پیشرفت اجتماعی تنها از طریق ایجاد سازوکاری مناسب و روزآمد و کارساز رخ نمی‌دهد، اتفاقا گاه آسیب‌ها و معضل‌هایی در جامعه وجود دارند که همواره سد چنین سازوکارها و در نتیجه پیشرفت اجتماعی می‌شوند.از همین روست که پژوهشگران علوم اجتماعی نخست خیلی…