مرور برچسب

سینمای داستانی و جامعه شناسی

به سوی آشوب بزرگ!

سخن گفتن از سینمای داستانی و جامعه شناسی آن یا درباره آن را باید به گمان من، از سینمای مستند آغاز کرد که در ابتدای این هنر قرار داشت و سینمای داستانی در واقع فراتر رفتن از آن به سوی باز سازی جهان بیرونی بر اساس تخیلات فیلمساز بود. هرچند…