مرور برچسب

سیاست زدایی

«سیاست زدگی یا سیاست زدایی؟» در گفت وگوی «اعتماد» با ناصر فکوهی

عاطفه شمس دو فرآیند سیاست زدگی و سیاست زدایی ضد هم نیست. رادیکالیسم اجتماعی اغلب در چارچوب سیاست زدگی جامعه تعریف می شود و انفعال اجتماعی در قالب سیاست زدایی. اما در هر دو موقعیت ما با وضعیت های خطرناکی روبه رو هستیم که به شدت تخریب…