مرور برچسب

سوژه و ابژه

کوته‌نوشت‌های ِاجتماعی (۲۱): چهار بُعد ِ بازنمایی ِ واقعیت

اگر واقعیت را به مثابه امری غیر‌قطعی، غیر‌خطی، پیچیده، مبهم و سراسرمتناقض ببینیم، یعنی آنگونه که شاید باشد و نه آنگونه که ما در ذهن خود آن را در ساختارهای دوتایی شکل داده، رده‌بندی، ادراک و پردازش کرده‌ایم، در این صورت باید…

تنش، شورش و انقلاب در قاب عکس (۳)

بازتابندگی سه سویه ابتدا به صورتی بسیار اختصاری بگوییم بازتابندگی در رویکرد انسان‌شناسی چیست و سپس موقعیت سه سویه مورد نظرمان را در «بحران» اشاره کنیم. آنچه عمدتا در چند دهه اخیر با واژه بازتابندگی مطرح شده و در آن پیر بوردیو تاثیر زیادی…

تنش، شورش و انقلاب در قاب عکس (۱)

مقدمه آنچه می‌توان / نمی‌توان، دید؛ آنچه باید/ نباید، دید در دیدگاهی نظری به دو گونه می‌توان به عکاسی نگریست: نخست آنچه می‌توان از پشت دریچه چشمی یک دوربین و یا از گرفته شدن یک عکس، از خلال یک عکس «دید». اما، دوم، آنچه، دستکم در زمان و…