مرور برچسب

سوررئالیست

وقتی انسان‌ها به درکی مشترک از یک کالبد می‌رسند: کدام شهر، کدام حافظه

از منظر انسان‌شناسی شهری و معماری، بحث اساسی درباره یادمان‌ها یا مکان‌های حافظه، نقشی است که این فضا‌ها در ایجاد و تقویت، یا برعکس در تخریب و تضعیف هویت‌های جمعی بازی می‌کنند. چنین نگاهی را پیش و بیش از هر چیز باید در انسان‌شناسی و درک…