مرور برچسب

سه فیلم «نهران انار ندارد»

ما و راجر!: گفتگو با ناصر فکوهی

آرش گودرزی فیلم مور کاملاً یک فیلم غیرفلسفی است. مثل اغلب فیلم های او هیچ اثری از فلسفه یا تفکر عمیق به معنای تلاش به رفتن به عمق مسائل و علت یابی آنها در فرایندهای پیچیده شان دیده نمی شود. البته ممکن است به دلیل انتقاد سرسختانه ای که…

دوردست همچون هرتسوگ!: گفتگو با ناصر فکوهی

آرش گودرزی گفتگو با ناصر فکوهی درباره ی سه فیلم «نهران انار ندارد»، «آبی وحشی دور دست» و «راجر و من». بخش دوم فیلم "آبی وحشی دوردست" (2005) ساخته ی ورنر هرتسوگ گودرزی: می توانیم بحث را با خلاصه ای از فیلم شروع کنیم. دکتر…