مرور برچسب

سنت فلسفی معماری

از تخنه تا پوئه زیون: شعروارگی فضای معماری

سخن خود را با بازخواندن تکه ای از کتابی آغاز می کنم که انتشارات فضا منتشر کرده است. این کتاب یکی از آخرین کتاب های این انشتارات است به قلم استاد ارجمند منصور فلامکی که به گمان من در چند خط به بهترین وجهی اولویت ها و رسالت ها، ذات و دیدگاه…