مرور برچسب

سلسله مراتبی شدن جامعه

پرسش از فرهنگ (۲۶): آیا فرهنگ به سلسله مراتبی شدن جامعه دامن می زند؟

اسطوره برابری انسان ها، ذاتا و خارج از اراده خود از لحاظ بیولوژیک با یکدیگر نابرابرند، اما فرهنگ می تواند با سازوکارهای بی شمار خود ، از جمله با دخالت های بیولوژیک و ابزاری خود، این نابرابری ها را تشدید یا کاهش دهد. بنابراین «برابری» یک…