مرور برچسب

سقوط فرهنگی

کدام فرهنگ؟ کدام سقوط فرهنگی؟: گفتگو با ناصر فکوهی

داروین صبوری از ابتدای قرن بیستم یا از دوره ی مشروطه در ایران تا به امروز، مشکلی اساسی در مورد فرهنگ و همچنین بسیاری از مفاهیمی که ما به کار می بریم، این بوده که سیستم زبان شناسی و مفهوم سازی مورد استفاده ما، نه درون زا، بلکه اغلب برون…