مرور برچسب

سقوط اجتماعی و فرهنگی

گفتگو با ناصر فکوهی: پولی شدن جامعه و سقوط اجتماعی و فرهنگی

نگار حسینی یک- در سال های اخیر بیش از گذشته با پدیده ای به نام نوکیسگی مواجه هستیم. افرادی که در زمان کوتاهی توانسته اند ثروتمند شوند بیش از پیش دیده می شوند و البته اقبال به چنین شیوه ای از زندگی نیز در میان مردم به وفور به چشم می…