مرور برچسب

سقراط بزرگ

پیش به سوی سقوط بزرگ!: گفتگو با ناصر فکوهی

محمد رضا ارشاد 1-پیش از هر چیز کمی درباره ایدئولوژی نو لیبرالیسم و این که جایگاه و نسبت آن با مدرنیته چیست،صحبت بفرمایید؟ نولیبرالیسم، اصطلاحی است که بیشتر از جانب مخالفان سرمایه داری به طور عام و مخالفان سرمایه داری مالی و آزاد از…