مرور برچسب

سفیدپوستان بیچاره

واژه نامه بوردیو ۴ : سفید پوستان بیچاره

مساله ای که همیشه برای من مطرح بوده است اینکه چگونه می توان گروه دانشمندانی را که درباره مسائلی چون موضوع جامعه عرب فرانسه، حومه های فقیر نشین شهری، موضوع روسری(حجاب) اسلامی و ... حرفی برای گفتن دارند درون مباحث عرصه عمومی در این موارد…