مرور برچسب

سفرنامه نویسی

سنت سفر نامه نویسی در انسان شناسی: گفتگو با ناصر فکوهی

پژمان موسوی «مردم نگاری سفر»؛عنوانی که شاید تا پیش از انتشار کتابی به همین عنوان از دکتر نعمت الله فاضلی،برای مخاطب ایرانی غریب و ناآشنا می نمود.امروز اما قضیه متفاوت است:اگر تا پیش از این کتاب هایی از جنس سفرنامه در ایران منتشر می…