مرور برچسب

سرمایه نمادین

واژه نامه بوردیو( ۱۲): سرمایه نمادین

ترجمه ناصر فکوهی سرمایه نمادین ( بازتولید سلطه، خشونت نمادین، برسمیت شناختن – عدم شناخت ) « از آنجا که سرمایه نمادین چیزی نیست جز سرمایه اقتصادی یا فرهنگی، زمانی که شناخته و به رسمیت شناخته شود، وقتی که این سرمایه بنا بر مقولات…