مرور برچسب

سرمایه اقتصادی

چشم انداز های پیش رو برای «طبقه» متوسط در ایران کنونی

مفهوم «طبقه» در علوم اجتماعی، سرنوشتی پیچیده داشته است: استناد مارکسی به این واژه امروز مور پذیرش کمتر نظریه پردازی(حتی در میان جامعه شناسان نومارکسی) است و در خارج از این حوزه استناد کلاسیک و امریکایی به آن دقت خود را روز به روز از دست می…