مرور برچسب

سرقت علمی

آسیب شناسی «سرقت علمی»: استراتژی های میدان روشنفکری و دانشگاهی

آنچه در زبان فارسی، سرقت یا دستبرد علمی و در عربی، و از آن راه به صورتی رایج در فارسی نیز، با عنوان «انتحال» و در زبان های اروپایی plagiat نام برده می شود، دارای اشکال نزدیک دیگری نظیر «سرقت علمی از خود» و «سرقت ادبی» یا «سرقت هنری» و یا…