مرور برچسب

سامان دهی شهرهای جدید

سامان دهی برنامه ریزی فرهنگی – اجتماعی در سازمان های جدید شهری (شبکه ای)

هفته گذشته، ناصر فکوهی در نشست تخصصی سازماندهی فعالیت های حوزه اجتماعی و فرهنگی بر مبنای تحول اداری شهرداری تهران، در مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران، سخنرانی خود را درباره سامان دهی شهرهای جدید بر اساس نظریه شهرهای شبکه ای ارائه داد.…