مرور برچسب

سال 1392

۱۳۹۲: سال همه فرصت ها؛ سال همه خطر ها

انتخاب میان مرگ و زندگی چهار سال پیش درست در چنین زمانی، بسیاری از ما گرم انتخاباتی بودیم که بسیاری از مردم را درگیر خود کرده بود و بسیاری از امیدها را به دل ها بازگردانده بود. در آن زمان تقریبا هیچ گروه و شخصیت و نهاد و سازمان و دستگاه…