مرور برچسب

سارکوزی

دیدار به قیامت!

تصویر: سارکوزی و برلوسکونی انتخابات ریاست جمهوری فرانسه، درس ها و پی آمدهای زیادی به دنبال خود خواهد داشت، که در این یادداشت کوتاه تنها می توان به برخی از آنها اشاره کرد. فرانسه یکی از بزرگترین قدرت های جهان و بنیان گذار دولت ملی با…

در سوگ سیاست: فقر انتخاب، سارکوزی نماینده واحد راست فرانسه

امروز در کنگره بزرگی که در ورسای برگذار شد، حزب حا کم فرانسه (او.ام.پ.) با شرکت بیش از 80 ن هزار نفر و با ترتیب دادن یک نمایش بزرگ که ظاهرا با صرف هزینه چند میلیون یورویی در پی بازتولید الگویی امریکایی در فرانسه است، به تنها نامزد خود برای…