مرور برچسب

سادومازوخیست

انسان شناسی درد و رنج (۹۱)

داوید لوبروتون برگردان ناصر فکوهی و فاطمه سیارپور فرد مازوخیست به تقلید از زاخر-مازوخ، البته به شکلی بی‌شک ملایم‌تر، تلاش می‌کند  تجربه زیستی خود را به یک روایت  تبدیل کند که خود آن را کنترل می‌کند، و یا شاید بهتر باشد بگوییم  سعی…