مرور برچسب

ساختار گرایی

ساختار گرایی، اسطوره و موسیقی

(نصویر: آرنولد شئونبرگ) لوی استروس، ساختار را نوعی الگو می داند که دست کم چهار ویژگی داشته باشد: نخست آنکه از اجزایی تشکیل شود که تغییر یکی از آنها دیگر اجزا را نیز دگرگون کند؛ دوم آنکه بتوان آن را در گروهی از دگرگونی ها جای داد که به…