مرور برچسب

ساختار اجتماعی

مبادله های منفی و مخرب در فرهنگ: گفتگو با ناصر فکوهی

سینا قنبرپور «اگر توهین را نوعی خشونت روانی تلقی کنیم، طبیعی است که خشونت‌آمیزترین دولت‌ها را باید منشأ بیشترین اشاعه توهین در رفتارهای اجتماعی دانست اما اصولا همانگونه که بارها گفته‌ام اغلب جامعه‌شناسان معتقدند که دولت چیزی جز برآوردی…