مرور برچسب

زورگویی

انسان شناسی آسیب های روزمره (۱۳): زورگویی

در نظریه های سیاسی و مطالعاتی که بر دو تجربه بزرگ سیاسی توتالیتاریسم یا حکومت های بزرگ استبدادی در قرن بیستم انجام شده است، یعنی تجربه فاشیسم و تجربه کمونیسم، از مهم ترین نظریه پردازان پس از جنگ و به ویژه هانا آرنت گرفته تا نظریه پردازان…