مرور برچسب

زن هراسی

زنان هراسناک، مردان بیمناک: نگاهی به ریشه های خشونت مردانه علیه زنان

«زن هراسی» (misogyny)، «نرینه سالاری» (phallocracy)، «پدر سالاری» (patriarchate) و ... نام های بی شماری هستند که در اکثر زبان های جهان برای پدیده واحدی وجود دارند. این پدیده، هراس از «زن بودگی»(feminity) است که می تواند به صورتی متناقض هم…