مرور برچسب

زندگی

یک اتفاق پیچیده به نام «زندگی»، یک اتفاق ساده به نام «سیاست»

سال 1388، که با روزهای خوش و سرزنده یک اتوپیا آغاز شد و هر چند با تلخی زیاد و غم و اندوهی سخت برای بسیاری از ایرانیانی تداوم یافت و هنوز دارد که باید بار سنگین دوری یا از دست دادن همیشگی عزیزانشان و خاطراتی دشوار را تا آخرین لحظات حیات بر…