مرور برچسب

زنان مصری

دشمنی در قالب جنس «دیگر»: زنان میدان تحریر

در هفته های گذشته (خرداد 1391) یکی از مهم ترین اخباری که در مطبوعات و رسانه های بین المللی در کنار انتخابات مصر و بر سر کار آمدن «اخوان المسلمین» به چشم می خورد، تظاهرات زنان مصری بود که در میدان تحریر در طول تمام دوره ناآرامی های سیاسی از…