مرور برچسب

زمان

اندیشه های تصویری(۸): زمان

ناصر فکوهی (طرح: ایرج اسماعیل پور قوچانی) زیستن در هیچ وقت اگر می توانستیم مفهوم زمان را گم کنیم، اگر می توانستیم افعال گذشته و آینده را از زبانمان حذف کنیم و خود به خود، دیگر نه حتی در زمان حال، بلکه در نوعی بی زمانی زندگی می کردیم،…