مرور برچسب

زبان میانجی

کنش و نظریه (۴): زیستن در فارسی، مردن در فارسی

تنها با استفاده از زبان انگلیسی جهانی نمی‌شویم یکی از توهماتی که «جهانی شدن» به‌ویژه در عرصه دانش، پدید آورده است، بازگشت دوباره و باید گفت چندباره به پنداره امکان و مفید بودن عملی پدیده‌ای است که از قرن‌ها پیش برای همه آشنا است: «زبان…