مرور برچسب

ریتزر

جامعه شناسی از راه دور

کتاب ریتزر(1)، بهانه ای شد که نه تنها آن را برای خواندن توصیه کنم یادداشتی نیز درباره آسیب شناسی این گروه از کتاب ها را در این نوشته بیاورم. اما پیش از هر چیز به کتاب ریتزر که خواندنش را توصیه می کنم اشاره کنم. اثر جرج ریتز در حوزه جامعه…