مرور برچسب

روش شناختی

دفترچه یادداشت

یادداشت برداری سیستماتیک از مشاهدات میدانی و از تمام اقداماتی که یک انسان شناس بر روی زمین و در رابطه یک موضوع و جامعه مورد تحقیق انجام می دهد، یکی از مهم ترین نکات روش شناختی است که به ظاهر شاید آن قدر ساده به نظر بیاید که نیازی به ذکر آن…