مرور برچسب

روشنفکران غربی

پیرامون روشنفکری: مصاحبه با ماهنامه پنجره

نقش اجتماعی روشنفکران ایرانی در مقایسه با روشنفکران غربی چه تفاوتی دارد؟ مشخصا چرا روشنفکران ایرانی در همراه کردن بدنه اجتماعی معمولا ناکام بوده اند و همواره هاله ای از بی اعتمادی میان آنها و توده مردم در ایران وجود داشته؟ مفهوم روشنفکر…