مرور برچسب

رمانهای رفتارگرا

پاره های هنر(۶): کامو: درباره رمان های رفتارگرا

برگردان ناصر فکوهی پاره های هنر(6): کامو: درباره رمان های رفتارگرا رمان آمریکایی ادعا می کند انسجام خود را از طریق تقلیل انسان به دست می آورد؛ تقلیل او یا به موجودی ابتدایی و یا به واکنش های بیرونی و به رفتارهایش. در این رمان، یک…