مرور برچسب

رشد فرهنگی

پرسش از فرهنگ(۳۰) : آیا اهمیت نوشتار و گفتار در رشد فرهنگی برابر است؟

از گفتار تا نوشتار مطالعات زبان شناسی، باستان شناسی و انسان شناسی در سال های اخیر پیشرفت های بسیار زیادی کرده اند و توانسته اند با گروهی دیگر از مطالعات در حوزه ها بیرون از حوزه علوم انسانی به خصوص پژوهش های رفتارشناسی جانوری، ژنتیک و…