مرور برچسب

«رسوایی» دومزیل

آیا «رسوایی» دومزیل وجود داشته است؟

توما لوپلتیه ترجمه ناصر فکوهی (تصویر: ژرژ دومزیل) موضوع مطالعات هند و اروپایی گاه با «رسوایی» هایی همراه بوده است! می دانیم که نازی ها علاقه زیادی به آن داشتند که به آریا استناد کنند و آریایی ها را به اصطلاح فاتحان هندو اروپایی…