مرور برچسب

رسانه ها و مسئله قومی

سخنرانی در مرکز پژوهش های صدا و سیما: هویت، رسانه ها و مسئله قومی

گروه اخبار روز چهارشنبه 25 اردیبهشت 1392، به دعوت مرکژ پژوهش های صدا و سیما، ناصر فکوهی، مدیر انسان شناسی و فرهنگ سخنرانی خود را با عنوان « تنوعی محلی – قومی: تهدید یا فرصت» در این مرکز ارائه داد. در این گفتار که خلاصه ای از آن و پاور…