مرور برچسب

رابطه اقتصاد و فرهنگ

پرسش از فرهنگ (۴۸): رابطه اقتصاد و فرهنگ چیست؟

یکی از پرسش هایی که می توان به درستی و به ویژه در جهان امروز مطرح است، رابطه میان موقعیت اقتصادی کنشگران، گروه ها و نظام های اجتماعی و موقعیت فرهنگی آنها است. در شرایط باستانی و پیش صنعتی این رابطه به گونه ای متفاوت از جهان مدرن وجود داشت.…