مرور برچسب

دیه گو و فریدا

دیه گو و فریدا: شور یک عشق، شور یک تاریخ

قرن بیستم یا تمام امیدها و پریشانی هایش، با تمامی خلاقیت ها، همه تباهی هایش، با تمام اوهام و همه زیبایی هایش، نه فقط در یک زمان بلکه در یک مکان نیز نقطه ای برجسته برای زایش خود یافته بود، نقطه ای که اثر زیبای ژان ماری گوستاو لوکلزیو، «دیه…