مرور برچسب

دولت روحانی

زندگی با آرزوها…

صد روز از روی کارآمدن دولت آقای روحانی می گذرد و در این مدت، به رغم تداوم سختی ها، ندانم کاری ها، تردیدها، به هم ریختگی ها، افزایش گرانی ها و فشار ها و حتی اغلب تشدید آنها، آنچه بیش از هر چیز مردم و سازمان اجتماعی را روی پا نگه داشته است،…