مرور برچسب

دوزخ

اندیشه های تصویری(۶): دوزخ

ناصر فکوهی (طرح: ایرج اسماعیل پور قوچانی) دوزخ باید جایی بیش از آن نزدیک باشد که تصور می کنیم؛ جایی در اعماق وجودمان؛ جایی که روشنایی مطلق در تاریکی مطلق تعریف شده باشد و برعکس. دوزخ باید جایی در اندیشه های تاریک ما؛ در تمایل جنون آمیز و…