مرور برچسب

درد

اندیشه های تصویری(۱۰): درد

ناصر فکوهی (طرح: ایرج اسماعیل پور قوچانی) درد همچون لذت، پیش از هر چیز گویای وجود و زندگی است، هم از این رو، بی دردی مطلق که لذت را نیز بی معنا می کند، با نوعی خنثی شدن و بی رنگ و بویی حیات همراه است که می تواند به شدت همین حیات را حتی…