مرور برچسب

درباره فرهنگ

درباره فرهنگ / نشریه هه ولیر کردستان عراق:گفتگو با ناصر فکوهی (متن فارسی و کردی)

دانا شوانی هه ولیر: اگر فرهنگ رفتار افراد جامعة مشخصی را تعیین کند, از این دیدگاه‌ فرهنگ چیست, و انسان شناسی چگونه‌ فرهنگ را تعبیر می کند؟ فرهنگ، مجموعه ترکیبی و بسیار پیچیده تر و فراگیر تر از رفتار افراد یک جامعه است و در آن واحد هم…