مرور برچسب

درباره عکس های محسن راستانی

خانواده ای که بودیم، خانواده ای که هستیم: درباره عکس های محسن راستانی

بسیاری از آثاری که در زمینه بازنمایی تصویری از جامعه ایرانی در سال های پس از انقلاب منتشر شده اند و به ویژه آن دسته از آثاری که در کشورهای غربی مورد توجه قرار گرفته و برخی از آنها برنده جوایز مختلف از جشنواره های معتبر جهانی شده اند، مواردی…