مرور برچسب

درباره تلویزیون و سلطه ژورنالیسم

گفت و گو با ناصر فکوهی درباره بنیان های اندیشه پیر بوردیو

گفت و گو با ناصر فکوهی دربارة بنیان های اندیشة پیر بوردیو به بهانة ترجمه و چاپ کتاب «دربارة تلویزیون و سلطة ژورنالیسم» علیرضا جاوید به منظور درک بهتر از محتوای مضامینی که در این گفت وگو طرح خواهند شد، لطفاً بفرمایید که پیر بوردیو…