مرور برچسب

درآمدی بر انسان شناسی

در آمدی بر انسان شناسی

گروه کتاب و رسانه ریویر، کلود، در آمدی بر انسان شناسی، ترجمه ناصر فکوهی، نشر نی ، چاپ پنجم، 1384، 312 صفحه + واژه‌نامه فارسی، فرانسه، انگلیسی + فهرست پایگاه‌های اینترنتی + نمایه دربارة کتاب در کتاب حاضر، پس از نگاهی به مفاهیم و روش…