مرور برچسب

دانش چند رشته ای

دانش چندرشته ای، دانش خودمدار و پایان نظام‌های متمرکز علمی

تصویر: مورن تنها راه حل، گذاربسیار تدریجی اما موثر از مرز های سست شده ترویج/ تخصص و سلسله مراتب های آن از خلال شبکه های اجتماعی و الکترونیکی است که در جهان امروز مکان های کنش و حافظه جهان کنونی را تشکیل می دهند یا آنچه می توان گذار از…