مرور برچسب

دانشگاه و کارکردهای آن

دانشگاهی که بود… در گفتگو با ناصر فکوهی

حامد طبیبی درباره دانشگاه و کارکردهای آن، سخن بسیار رفته است. اجزای مختلف این نهاد توسعه ای، هر کدام دارای کارکردهای پیشرو است. تنها از جنبش دانشجویی به عنوان بخشی زیر مجموعه دانشگاه، به عنوان «موتور محرک تحولات اجتماعی و سیاسی» یاد می…