مرور برچسب

دانشگاه و نقش های آن

درباره دانشگاه و نقش های آن: گفتگو با ناصر فکوهی

1. نقش پژوهشی دانشگاه در مقابل نقش آموزشی: برخی معتقدند کارویژه‌ی دانشگاه‌ها، «آموزش» نیروی متخصص است؛ از این رو محول کردن وظایف پژوهشی به دانشگاه‌ها نه تنها کمکی به پیشرفت پژوهشی کشور نمی‌نماید، بلکه موجب بازماندن اساتید دانشگاه‌ها از…