مرور برچسب

داده های اولیه

اسناد داده های اولیه

آلکس موجیللی ترجمه ناصر فکوهی اسناد داده های اولیه از داده هایی تشکیل می شوند که پژوهشگر، گرد آورده و بر اساس آنها تحلیل های خود ر انجام و نتیجه گیری های خود را مستند می کند. برای آنکه پژوهش علمی اعتبار خود را حفظ کند در حوزه علمی این…