مرور برچسب

«خود نمایی»

پرسش از فرهنگ(۲۷): چرا کنشگران اجتماعی «خود نمایی» می کنند؟

نمایش ِ بودن واژه «خود نمایی» در زبان فارسی، به سرعت ما را به سوی یک بار و پیش داوری ارزشی منفی می کشاند که با تعداد زیادی از واژگان ، مفاهیم و کنش های اجتماعی در جامعه کنونی مان و همچنین با پیشینه ای طولانی در تاریخ ادبی و حافظه گذشته…